SPONSORKONTRAKT

SPONSORAVTALE

1. Avtale

1.1 Det inngås her samarbeid/sponsoravtale mellom Champions Kickboxingklubb nedenfor kalt klubben og……………………………nedenfor kalt sponsoren.

1.2 Avtalen bygger på begge parters interesser.

1.3 Sponsoren skal tilføre klubben økonomiske midler som skal brukes til å fremme og utvikle sporten i sin helhet og profilere klubben i sitt område.

2. Markedstiltak - tilbud.

2.1 Klubben forplikter seg til å markedsføre sponsoren som en positiv partner.

Tiltakene rettes mot publikum, media, utøvere, ledere og foreldre.

2.2 Sponsoren får logo på klubbdrakter, og på klubbens salgs- og markedsførings presentasjoner.

2.3 Sponsoren får annonse på klubbens hjemmeside og vil bli presentert overfor klubbens medlemmer ved samlinger og møter.

Sponsor som bidrar med over kr. 5.000,- kan få 50% rabatt på 1. nybegynner

kurs. Sponsor som bidrar med kr. 30.000,- og oppover får tilbud om personlig trener til fellestrening 1 time pr uke i ett semester med varighet ½ år.

2.4 Sponsoren er representert av klubbens medlemmer på alle stevner de deltar i.

3. Varighet - økonomi.

3.1 Avtalen varer fra……………til……………200...minimum 1. år.

Ønske om å endre avtalen skal meddeles en av partene med 1. måneds skriftlig varsel, herunder forlengelse av avtalen.

3.2 Økonomsk ramme er satt til kr………………………pr.år.

Utbetaling til klubben skjer 14 dager etter fakturadato.

Konto: DnB. 5231.05.20551

3.3 Avtalen påtegnes i to eksemplarer, 1 til sponsoren og 1 til klubben.

Bergen,……………200..

…………………………………………… ………………………………………..

Champions Kickboxingklubb